U bevindt zich hier: Home » privacy verklaring

privacy verklaring

Terschelling Uitzendbureau

Terschelling Uitzendbureau, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.terschelling-uitzendbureau.nl/
info@terschelling-uitzendbureau.nl

Maurice Bernhard is de Functionaris Gegevensbescherming van Terschelling Uitzendbureau.
De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@terschelling-uitzendbureau.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Terschelling Uitzendbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier op de website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

naam, adres, woonplaatsgegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

geboortegegevens, leeftijd, geslacht

curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

gegevens over beschikbaarheid en verlof

andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

soms het BSN /ID-bewijs. Als we je niet te werk kunnen stellen, zullen deze na vier weken vernietigd worden of met je toestemming na een jaar vernietigd worden

Op het moment dat je voor Terschelling Uitzendbureau kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning

overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie zoals bankrekeningnummers en loongegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@terschelling-uitzendbureau.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De rechtsgronden voor het verwerken van je persoonsgegevens

Gelet op artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de volgende rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens van toepassing:

De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van of vloeien voort uit je arbeidsovereenkomst/overeenkomst van opdracht met Terschelling Uitzendbureau.

De verwerkingen zijn noodzakelijk om die dienstverlening van Terschelling Uitzendbureau uit te voeren of vloeien daar direct uit voort.

De verwerkingen zijn noodzakelijk voor Terschelling Uitzendbureau om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Door je in te schrijven bij Terschelling Uitzendbureau heeft u kenbaar gemaakt beschikbaar te zijn voor het verrichten van werkzaamheden. Daarmee heb je ook toestemming gegeven bepaalde gegevens te verwerken in dat kader.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Terschelling Uitzendbureau kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen (UWV, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank), pensioenfondsen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers, arbodiensten en indien van toepassing private uitvoerders van Ziektewet die je namens Terschelling Uitzendbureau begeleiden tijdens ziekte en ook namens Terschelling Uitzendbureau over kan gaan tot het uitbetalen van een uitkering tijdens ziekte).

Geautomatiseerde besluitvorming

Terschelling Uitzendbureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Terschelling Uitzendbureau) tussen zit. Terschelling Uitzendbureau gebruikt GEEN computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Terschelling Uitzendbureau. Terschelling Uitzendbureau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Terschelling Uitzendbureau kiest binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Terschelling Uitzendbureau gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terschelling Uitzendbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@terschelling-uitzendbureau.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Terschelling Uitzendbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Terschelling Uitzendbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@terschelling-uitzendbureau.nl